Drugi kierunek studiów jednak za darmo

UWAGA!!! Pstryczek w nos dla regulacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wyrokiem Trybunału konstytucyjnego przepisy o odpłatności za drugi kierunek studiów przestaną obowiązywać 30 września 2015 r. Ważne, ze obejmą jeszcze studentów w roku akademickim 2014/15, ale nie będą stosowane do osób przyjmowanych na uczelnie na rok 2015/16 – orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Ustawę zaskarżyli posłowie Prawa i Sprawiedliwości. W Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym zawarty został zapis o odpłatności za drugi kierunek studiów. Trybunał orzekł, że jest to niezgodne z konstytucją, ponieważ nauka w szkołach wyższych w myśl jej zapisów powinna być bezpłatna.

Czytając uzasadnienie sędzia sprawozdawca Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz przypomniała, że studia stacjonarne na uczelniach publicznych są bezpłatne. Zapisy dopuszczają od tej reguły pewne wyjątki, np. pobranie opłat w sytuacji „usług o charakterze ponadstandardowym lub nadzwyczajnym”, „świadczeń uzupełniających, z których skorzystanie nie ma wpływu na spełnienie warunków ukończenia studiów lub uzyskane w ich trakcie wyniki” albo „sytuacji wyraźnie zawinionych przez studentów”.

Trybunał uznał, że „świadczenia określone w zaskarżonych regulacjach nie są „niektórymi usługami edukacyjnymi” w rozumieniu ustawy zasadniczej” – powiedziała sędzia sprawozdawca.

„Dążąc do celu, który Trybunał Konstytucyjny uznaje za w pełni legitymowany, sięgnięto do prawa do bezpłatnej nauki w szkole wyższej i ograniczono to prawo w sposób, który (…) zdaniem Trybunału nie jest dopuszczalny” – powiedziała sędzia sprawozdawca Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz.

Ponadto sędziowie ocenili, że przepisy o odpłatności „jedynie w niewielkim stopniu przyczynić się mogą do realizacji założonego przez ustawodawcę celu, jakim jest zwiększenie dostępności do bezpłatnych studiów stacjonarnych”. „Nie rozważono przy tym, zdaniem Trybunału, innych, mniej restrykcyjnych rozwiązań” – tłumaczyła Wronkowska-Jaśkiewicz.

Trybunał wydłużył czas obowiązywania niekonstytucyjnych przepisów, bo było to konieczne, aby zapewnić uczelniom stabilne finansowanie, a tym samym niezakłócone funkcjonowanie. Jak wyjaśniła sędzia sprawozdawca Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, ten termin może zmienić parlament uchylając zakwestionowane przepisy.

TK uznał jednocześnie, jak relacjonowała Wronkowska-Jaśkiewicz, że „korzystanie z prawa do nauki w uczelniach publicznych na zasadzie nieodpłatności wymaga od jego beneficjentów poważnego podejścia”. Dopuścił więc wprowadzenie ograniczeń w studiowaniu wielu kierunków. Dopuszczalne jest – uznali sędziowie – wprowadzenie wyższych wymagań dla studentów kształcących się na drugim lub kolejnych kierunkach. „Z zastrzeżeniem jednak, że ustalony poziom wymagań nie spowoduje, że brak odpłatności za studia stanie się rodzajem nagrody za uzyskiwane osiągnięcia” – podkreśliła Wronkowska-Jaśkiewicz.

Czy to oznacza, że szkoły wyższe czeka fala pozwów od tych, którzy płacili za drugi kierunek? A może Ministerstwo będzie musiało zrealizować zwrot pieniędzy? Czy jest szansa na zwrot uiszczonych opłat za studia? Czekamy na komentarz naszego eksperta radcy prawnego. Więcej informacji wkrótce.

Treść wyroku

 http://trybunal.gov.pl/rozprawy/wyroki/art/6890-odplatnosc-za-studia-w-uczelniach-publicznych/ 

Aktualizacja 10 czerwca 2014 r.

Komentarz Ministerstwa

Przyjmujemy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z pokorą. Zrobimy wszystko, aby jak najszybciej dostosować prawo do wytycznych Trybunału. Dziś wystąpiliśmy o jak najszybsze przekazanie pisemnego uzasadnienia wyroku. W Sejmie trwają bowiem prace nad nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Chcemy wykorzystać to, by wypracować przepisy przejrzyste, jasne dla studentów i zgodne z orzeczeniem Trybunału. Chcielibyśmy, by były gotowe przed rozpoczęciem nauki w roku akademickim 2014/15. Dlatego tak bardzo potrzebne jest pełne uzasadnienie wyroku Trybunału – mówi minister nauki prof. Lena Kolarska-Bobińska.

W wyroku z 5 czerwca Trybunał zakwestionował odpłatność za drugi kierunek, ale nie zakwestionował potrzeby zapobiegania sytuacji, w której studenci zaczynają na koszt podatnika studia na kilku kierunkach, ale nie studiują rzetelnie. – Trybunał podziela filozofię odpowiedzialnego studiowania, która przyświecała rządowi i Parlamentowi przy przygotowywaniu poprzedniej nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym – dodaje minister.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *